"Samen werken aan een veilige samenleving"

Privacyverklaring

Lokale Politie Zwijndrecht respecteert uw privacy en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lokale Politie Zwijndrecht doet er bijgevolg alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgzaam om met uw persoonsgegevens door het voeren van een doordacht gegevensbeschermingsbeleid conform de toepasselijke wetgeving:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR/AVG);
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).

In deze privacyverklaring wil Lokale Politie Zwijndrecht heldere en transparante informatie geven over welke gegevens worden verzameld en hoe hiermee wordt omgaan in onze politiezone.

Dit betekent dat:

 • Lokale Politie Zwijndrecht uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Lokale Politie Zwijndrecht de verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn om tot een goede verwerking te komen
 • Lokale Politie Zwijndrecht uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming vraagt als zij die nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Lokale Politie Zwijndrecht de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Zo zijn uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.
 • Lokale Politie Zwijndrecht geen persoonsgegevens uitwisselt met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

De verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, nationaliteit e-mailadres, identificatienummer, IP-adres,  cookies, nummerplaat, telefoonnummer enz. 

Uw persoonsgegevens kunnen door Lokale Politie Zwijndrecht op volgende manieren worden verwerkt:

1/ In het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen cf. de wet op het politieambt, de wet op de geïntegreerde politie, het wetboek van strafvordering, de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de Europese verordening 2016/679 GDPR (AVG).

2/  Gebruik van cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoeker en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze website vergroot. Aldus vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.

Voor het meten en analyseren van het surfgedrag maakt deze website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van uw IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en apparaat eigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan de zone deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten op sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld facebook  Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de respectievelijke sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Dit staat bijgevolg los van onze website, hiervoor moet u de privacyverklaring van de respectievelijke sociale media nalezen.

Op deze website hebt u de mogelijkheid om door te klikken op diverse linken waarbij u terecht komt op websites van derden (bv. gemeente Zwijndrecht, jobpol, …) . Onze zone is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze websites en ook hiervoor moet u de privacyverklaring op de desbetreffende website zelf nalezen.

De bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen inzake het operationeel politioneel informatiebeheer voorzien in de wet op het politieambt, zullen de politiediensten uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.  

Zo zal Lokale Politie Zwijndrecht bijvoorbeeld de archiveringstermijnen, vastgelegd in de archiefselectielijsten in de ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie respecteren.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard als ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Uw rechten en rechtsmiddelen

De personen wiens persoonsgegevens door Lokale Politie Zwijndrecht worden verwerkt, beschikken over meerdere rechten: 

 1. recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze website beoogt daaraan tegemoet te komen. 
 2. recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken. 
 3. recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren. 
 4. recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen van persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut. 
 5. recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene ten allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt. 

Welke rechten u kunt uitoefenen en aan wie u het verzoek tot uitoefening van uw rechten richt, is afhankelijk van de soort verwerking:

Verzamelen gegevens in de uitoefening van de opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie

 - Gebruik cookies 
 -
Verzamelen gegevens via digitaal loket en formulieren

Rechten in punt 1 t.e.m.3Rechten punt 1 t.e.m. 5
Verzoek richten aan: Controleorgaan op de politionele informatie  (COC)Controleorgaan op de politionele informatie    
Leuvenseweg 48  
1000 Brussel
info@controleorgaan.be
Verzoek richten aan: 
PZ.Antwerpen.GegevensbeschermingPolitie@police.belgium.eu.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, als u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Contactgegevens 

Lokale Politie Zwijndrecht beschikt over een Data Protection office. Opmerkingen en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Lokale Politie Zwijndrecht kunt u overmaken via e-mail aan: gegevensbescherming.politie@politie.antwerpen.be.