"Samen werken aan een veilige samenleving"

Informatie over schadegevallen

Indien je slachtoffer was van strafbare feiten en je verwittigde de politie, zal deze niet altijd een proces-verbaal opstellen.

De politie zal slecht een proces-verbaal opstellen wanneer er blijkbaar een misdrijf gepleegd werd of wanneer bepaalde onderrichtingen voorschrijven dat een proces-verbaal opgesteld moet worden. Dit laatste is onder meer het geval bij verlies van een bijvoorbeeld een rijbewijs.

Er werd geen proces-verbaal opgesteld:

Wanneer er geen proces-verbaal opgesteld wordt, beperkt de politie zich tot de registratie van de feiten in een meldingsregister. Als je de lokale politie Zwijndrecht verwittigde en er werd geen proces-verbaal opgesteld, kan je als slachtoffer, klager of betrokken partij een meldingsfiche opvragen bij de lokale politie Zwijndrecht. Je dient dit persoonlijk aan te vragen op het commissariaat of per mail naar PZ.Zwijndrecht.LIK@police.belgium.eu. .

Er werd proces-verbaal opgesteld:

Wanneer er proces-verbaal opgesteld wordt, mag de politie geen afschriften van deze processen-verbaal overmaken aan burgers, firma’s of diensten. De politie mag je tevens geen informatie geven over het verloop of resultaat van een onderzoek. De informatie die de politie je mag verstrekken, beperkt zich tot het proces-verbaalnummer en de bestemmeling van het proces-verbaal.

Als er proces-verbaal opgesteld werd, zal dit proces-verbaal afhankelijk van de feiten al dan niet verzonden worden aan de Procureur des Konings.

Wanneer het proces-verbaal door de politie afgewerkt is, zal je als slachtoffer of klager een ‘attest van klachtneerlegging’ ontvangen. Aangezien het bij bepaalde processen-verbaal weken of maanden kan duren alvorens het proces-verbaal volledig afgewerkt is, zal ook het attest van klachtindiening pas dan verzonden worden. Indien het proces-verbaal een ‘Vereenvoudigd proces-verbaal’ is dat niet verzonden wordt aan het parket van de Procureur des Konings, zal het attest van klachtneerlegging tevens vergezeld zijn van een kopij van het proces-verbaal.

Wens je als betrokken partij meer informatie over de stand van zaken met betrekking tot een proces-verbaal kan je ofwel telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de lokale politie Zwijndrecht op 03/250.64.05 ofwel per email op PZ. Zwijndrecht.LIK@police.belgium.eu. De gegevens die de medewerkers van het secretariaat zullen verstrekken, beperken zich evenwel tot het proces-verbaalnummer, de datum van opstelling, de bestemmeling en of het proces-verbaal al dan niet verzonden werd aan het parket.