"Samen werken aan een veilige samenleving"

Gebruiksvoorwaarden website politiezwijndrecht.be

Het bestuur van de lokale politie Zwijndrecht biedt je deze website (politiezwijndrecht.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat het bestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid

De lokale politie Zwijndrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij de lokale politie Zwijndrecht, Pastoor Coplaan 222, 2070 Zwijndrecht.

De lokale politie Zwijndrecht heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat de lokale politie de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

De lokale politie noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciƫle doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de lokale politie van Zwijndrecht of aan de organisaties die de lokale politie van Zwijndrecht hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen de lokale politie van Zwijndrecht en de websiteleverancier LCP N.V. uit Oostkamp.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met de lokale politie Zwijndrecht, Pastoor Coplaan  222,  2070 Zwijndrecht. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan de lokale politie de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De lokale politie van Zwijndrecht controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de lokale politie de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen de lokale politie en de uitbaters van deze sites.

De lokale politie van Zwijndrecht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de lokale politie van Zwijndrecht verwijst.